Anna Iwarsson vald till ordförande

Anna Iwarsson valdes idag till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Frågan om förändrat elitidrottsstöd debatterades flitigt och resulterade i nya förslag på förändringar som extrastämman röstade för.

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024

– Jag är oerhört hedrad över att få medlemmarnas förtroende. Jag känner glädje och att det ska bli väldigt roligt att få arbeta tillsammans med Riksidrottsstyrelsen och medlemsförbunden med idrottsrörelsens utvecklingsfrågor och behov, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Mandatperioden som ordförande sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma i maj 2025.

– Som Sveriges största folkrörelse är möjligheterna och utmaningarna för idrottsrörelsen otaliga och mångfacetterade tack vare vår mångfald av idrotter och den samhällskontext vi verkar i. Men tre av de frågor jag verkligen brinner för är förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta vara den starka samhällskraft vi är. Det första är plats att vara på. Idag är det brist på planer, hallar och andra idrottsanläggningar- och miljöer. Det behövs politiska initiativ på både nationell och lokal nivå för att komma framåt, säger Anna Iwarsson och fortsätter:

– Det andra är att många elitidrottare har svårt att få vardagen och ekonomin att gå ihop. Våra gemensamma trygghetssystem måste fungera även för elitidrottare. Sedan är vår värdegrund, allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar, en hjärtefråga. Här är arbetet inom Idrottsklivet viktigt, där vi ökar närvaron i utsatta områden för att nå fler barn som står långt ifrån idrotten idag.

Extrastämman valde även Susanne Jidesten, ordförande i Svenska Basketförbundet, som ledamot i Riksidrottsstyrelsen i ett fyllnadsval eftersom Anna Iwarsson hade en plats i Riksidrottsstyrelsen sedan tidigare.

Frågan om förändrat elitidrottsstöd som lyfts av ett 20-tal medlemsförbund debatterades flitigt under extrastämman. Detta resulterade i att Riksidrottsstyrelsen ajournerade mötet under en kort stund för att sedan återkomma med nya förslag på förändringar efter att ha lyssnat in de synpunkter som framförts. Riksidrottsstyrelsens beslut om elitidrottsstöd står fast för 2024. Följande förändringar beslutades av extrastämman:

  • Bifalla Flygsportsförbundets tilläggsyrkande om att riva upp det preliminära beslutet om landslagsstöd för 2025.
  • Samtliga medlemsförbund med landslagsverksamhet inkluderas i arbetet med Riksidrottsförbundets elitstöd och #elitidrott2030.
  • De medlemsförbund som erhåller övergångsstöd kan erhålla behovsprövat operativt stöd från Riksidrottsförbundet elitidrottsavdelning där fokus är att ge stöd till det som redan är upparbetat och pågående.
  • Processen som beskrivits av Riksidrottsstyrelsen gällande kommande målsättningar samt ekonomiska ramar och principer ska inkludera diskussioner om de ämnen som Svenska Gymnastikförbundet samt motionsgruppen yrkat på. (se möteshandlingar)
  • Riksidrottsstyrelsens beskrivna process och förslag till Riksidrottsforum 2024 ska präglas av tydlighet och transparens.
  • Förslag ska presenteras vid Riksidrottsforum 2024 avseende målsättningar och ekonomiska ramar och principer.

– Den gemensam riktningen inom idrottsrörelsen kring utveckling och behov inom satsningen elitidrott 2030 är tydlig och oförändrad. Nu behöver vi ha en tät dialog framåt med medlemsförbunden. Det är angeläget att beslutade målsättningar och vägen framåt anses relevant och det kommer att diskuteras under det kommande året, säger Anna Iwarsson.

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 23 januari 2024